poniedziałek, 22 maja 2017

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza - utworzenie spółki z o.o. sp. k. na bazie istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Termin "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.", a więc termin często spotykany w obrocie gospodarczym jako fragment oznaczenia danego przedsiębiorcy, może u osób nie mających na co dzień do czynienia z przepisami Kodeksu spółek handlowych wywoływać wątpliwości co do typu spółki handlowej oznaczonej w ten sposób, a tym samym rodzić pytanie, czy wspomniany termin odnosi się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, czy też może jeszcze do innego typu spółki? Odpowiedź na postawione powyżej pytanie jest następująca - występujący w nazwie danego przedsiębiorcy termin "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k." zawsze oznacza, że mamy do czynienia ze spółką komandytową, w której tylko jednym ze wspólników (tzw. komplementariuszem) jest jeszcze inna spółka, a dokładnie spółka z o.o. 

Konstrukcja spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako jej komplementariusza (czyli "sp. z o.o. sp. k.") jest bardzo popularnym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych. Z prowadzeniem działalności właśnie w tej konkretnej formie organizacyjno - prawnej wiążą się także inne korzyści, w tym możliwość ograniczenia do minimum zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki komandytowej (Zobacz też artykuł: "Spółka z o.o. spółka komandytowa - zalety i wady konstrukcji spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza").

Atrakcyjność konstrukcji spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza powoduje, że wielu przedsiębiorców działających na rynku pod postacią innych typów spółek prawa handlowego decyduje się na restrukturyzację swoich przedsiębiorstw ukierunkowaną na uzyskanie docelowej formy spółki z o.o. sp. k. To właśnie z myślą o tych przedsiębiorcach, ustawodawca przewidział w odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych procedurę przekształcenia spółki, czyli procedurę mającą na celu zmianę typu uprzednio założonej spółki handlowej lub przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, umożliwiając w ten sposób podmiotom gospodarczym zachowanie ciągłości dotychczas prowadzonej przez nich działalności przy jednoczesnej zmianie formy organizacyjno - prawnej tej działalności. 

Jakie zatem czynności należy przedsięwziąć, aby dokonać przekształcenia istniejącej już spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza? 

Schemat czynności restrukturyzacyjnych w ramach procesu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza przedstawia się następująco:
 1. przeprowadzenie audytu prawnego przekształcanej spółki z o.o.;
 2. założenie nowej spółki z o.o., czyli spółki z .o.o., która będzie posiadała status komplementariusza w spółce komandytowej;
 3. podwyższenie kapitału zakładowego przekształcanej spółki z o.o.;
 4. sporządzenie dokumentacji księgowej przekształcanej spółki z o.o. dla celów przekształcenia;
 5. sporządzenie tzw. planu przekształcenia wraz z załącznikami;
 6. złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia;
 7. zawiadomienie wspólników przekształcanej spółki z o.o. o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu;
 8. podjęcie przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. uchwały o przekształceniu oraz wyrażenie przez nowo utworzoną spółkę z o.o. jako przyszłego komplementariusza zgody na podjęcie uchwały przekształceniowej;
 9. złożenie przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej;
 10. zawarcie umowy spółki przekształconej;
 11. złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS;
 12. złożenie wniosku o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przekształceniu spółki.
Ad. 1
W ramach audytu prawnego dokonuje się gruntownej analizy sytuacji prawnej i faktycznej przekształcanej spółki z o.o. Przedmiotem szczególnej uwagi powinny być przede wszystkim ewentualne konsekwencje prawnopodatkowe planowanego przekształcenia. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera treść przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią wspomnianych wyżej przepisów, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (czyli np. przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową). Tym samym, przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową może się wiązać z koniecznością uiszczenia przez spółkę przekształconą (jako płatnika podatku) podatku według stawki 19% liczonej od tych zysków przekształcanej spółki z o.o., które nie zostały wypłacone jej wspólnikom.

Ad. 2 i 3
Jeszcze przed przystąpieniem do właściwego procesu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową  należy utworzyć nową spółkę z o.o., która następnie obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przekształcanej spółki z o.o., dołączając w ten sposób do grona wspólników spółki przekształcanej. To właśnie nowo utworzona spółka z o.o. uzyska z dniem przekształcenia status komplementariusza w spółce przekształconej. Założenie nowej spółki z o.o. może odbyć się albo metodą tradycyjną, a więc poprzez sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o wpis spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, albo też z wykorzystaniem wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości (czyli popularnie zwana "rejestracja spółki przez internet"). Podwyższenie kapitału zakładowego przekształcanej spółki z o.o. będzie wymagało zmiany umowy spółki dokonywanej w formie aktu notarialnego oraz złożenia wniosku o wpis podwyższenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Ad. 4 i 5
Kolejny etap procedury przekształceniowej obejmuje sporządzenie dokumentacji księgowej przekształcanej spółki z o.o. dla celów przekształcenia oraz przygotowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami. Dokumentacja księgowa przekształcanej spółki z o.o. powinna obejmować:
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe;
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przekształcanej spółki z o.o.;
Wycena składników majątku przekształcanej spółki z o.o. może zostać dokonana w oparciu o tzw. metodę księgową, a więc poprzez sporządzenie bilansu spółki obejmującego wartości księgowe poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki. 

Plan przekształcenia jest przygotowywany przez zarząd przekształcanej spółki z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
 • określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.
Ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej, czyli wartości aktywów netto spółki, następuje poprzez odjęcie sumy zobowiązań w bilansie spółki od sumy aktywów w tym bilansie. Z kolei określenie wartości udziałów wspólników dokonuje się, co do zasady, poprzez podzielenie wartości aktywów netto spółki (ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia) przez ilość udziałów.

Do planu przekształcenia, poza wspomnianym już wcześniej sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia oraz wyceną składników majątku przekształcanej spółki z o.o., należy załączyć następujące dokumenty:
 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 • projekt umowy spółki przekształconej.
Ad. 6
Po sporządzeniu planu przekształcenia wraz z załącznikami przez zarząd przekształcanej spółki z o.o. należy złożyć wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. Przedmiotowy wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 300 złotych. Jeżeli znamy określoną osobę z uprawnieniami biegłego rewidenta, która wyraża gotowość zbadania przygotowanego przez nas planu przekształcenia, to w celu przyśpieszenia procedury wyznaczenia biegłego rewidenta przez sąd rejestrowy warto jest umieścić w treści składanego do sądu wniosku prośbę o wyznaczenie tej konkretnej osoby do zbadania planu przekształcenia. Biegły rewident po przeprowadzeniu badania planu przekształcenia sporządza pisemną opinię w zakresie jego poprawności i rzetelności, którą następnie składa sądowi rejestrowemu i spółce przekształcanej.

Ad. 7
W momencie, w którym dysponujemy już opinią biegłego rewidenta w przedmiocie planu przekształcenia, można przystąpić do zawiadomienia wspólników przekształcanej spółki z o.o. o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienie wspólników powinno zostać dokonane dwukrotnie, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim zawiadomieniem wspólników należy zachować odstęp nie krótszy niż 2 tygodnie, a drugie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu powinno zostać dokonane w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej, a więc w przypadku spółki z o.o. za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienie wspólników powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta. 

Ad. 8
Uchwała o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza, zawierająca w swojej treści m.in. zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej, jest podejmowana przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. Do podjęcia przedmiotowej uchwały niezbędne jest wypowiedzenie się za przekształceniem wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przekształcanej przewiduje surowsze warunki. Ponadto, nowo utworzona spółka z o.o. jako przyszły komplementariusz musi złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w którym wyrazi zgodę na uczestniczenie w spółce komandytowej jako komplementariusz. Wspomniana wyżej zgoda musi zostać wyrażona w sposób wyraźny, co oznacza, że sam akt głosowania przyszłego komplementariusza za podjęciem uchwały o przekształceniu nie jest wystarczający do przyjęcia, że tego rodzaju zgoda została skutecznie wyrażona. Uchwała o przekształceniu powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Ad. 9
Po podjęciu uchwały o przekształceniu, spółka przekształcana wzywa wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Spółka przekształcana może odstąpić od wzywania wspólników do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy złożyli przedmiotowe oświadczenia w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu. W przypadku niezłożenia przez danego wspólnika w przepisanym terminie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej jest on traktowany jako wspólnik nieuczestniczący w spółce przekształconej. Wspólnikowi, który nie uczestniczy w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Jeżeli wspólnik nieuczestniczący w spółce przekształconej wniósł wkład niepieniężny z tytułu objęcia udziałów w przekształcanej spółce z o.o., to przysługuje mu także uprawnienie do żądania zwrotu przedmiotu tego wkładu. Roszczenie wspólnika o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, jak również roszczenie wspólnika o zwrot przedmiotu wkładu niepieniężnego wniesionego na kapitał zakładowy spółki przekształcanej, przedawniają się z upływem 2 lat od dnia przekształcenia.

Ad. 10
Po złożeniu przez wszystkich wspólników spółki przekształcanej oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej lub po bezskutecznym upływie przepisanego terminu na ich złożenie, można przystąpić do sporządzenia umowy przekształconej spółki z o.o. sp. k. Umowa spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zawarcie umowy spółki przekształconej jest odrębnym od podjęcia uchwały o przekształceniu warunkiem przekształcenia. Podejmowana przez wspólników spółki przekształcanej uchwała o przekształceniu, pomimo że zawiera w swojej treści zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej, nie może co do zasady zastąpić dodatkowego wymogu przekształcenia w postaci zawarcia umowy spółki przekształconej.

Ad. 11 i 12
Ostatni etap procedury przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza obejmuje złożenie wniosku o wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przekształceniu. Wniosek o wpis przekształconej spółki z o.o. sp. k. do rejestru przedsiębiorców KRS jest podpisywany w imieniu przyszłego komplementariusza spółki przekształconej, a więc nowo utworzonej spółki z o.o., przez członków zarządu tej spółki zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji. Przedmiotowy wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 600 złotych. Po złożeniu wniosku o wpis spółki przekształconej, sąd rejestrowy jednocześnie wykreśla spółkę przekształcaną z rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokonuje wpisu spółki przekształconej do rejestru pod nowym numerem KRS. Dzień wpisania spółki przekształconej do rejestru KRS jest dniem, z którym przekształcenie spółki dochodzi do skutku. Po wpisaniu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS, pozostaje jeszcze zamieszczenie ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz